Home Actueel Archief Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Archief
23-11-16

Zoals bij velen van u ongetwijfeld bekend zal zijn, ben je als werkgever verplicht om, indien een dienstverband na twee jaar ziekte wordt beëindigd, een transitievergoeding aan de betreffende werknemer te betalen.

Hier is, sinds de inwerkingtreding van de WWZ, veel rumoer over. Dit  heeft  ertoe geleid dat veel werkgevers besluiten om in een dergelijke situatie het dienstverband niet te beëindigen doch dit ‘‘slapend’’ te laten voortbestaan; er is geen loondoorbetalingsverplichting meer maar de betreffende werknemer blijft wél op de payroll staan. Inmiddels zijn hier ook diverse procedures over gevoerd waarbij tot nu toe de kantonrechters van oordeel waren dat dit weliswaar moreel twijfelachtig handelen is maar juridisch door de beugel kan.

Minister Asscher heeft naar aanleiding hiervan een wetsvoorstel aangekondigd inhoudende dat werkgevers in een dergelijke situatie gecompenseerd worden voor de door hen te betalen transitievergoeding. Uitgangspunt van dit wetsvoorstel is dat werkgevers – met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 – gecompenseerd zullen worden voor de volledige kosten van de transitievergoeding. Deze compensatie zal betaald worden door het UWV vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF). Hier staat tegenover een verhoging van de uniforme premie. De transitievergoeding wordt in drie situaties vergoed:

Er wordt, anders gesteld, geen onderscheid gemaakt naar de aard van het dienstverband of de wijze van beëindiging. Zoals gezegd, moet het dienstverband dan uiteraard wel langer dan 24 maanden hebben geduurd, anders bestaat er überhaupt geen aanspraak op de transitievergoeding.

Aan de compensatie zijn wel een aantal voorwaarden verbonden: 

Let wel, indien een dienstverband ‘‘slapend’’ wordt gehouden en derhalve na de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar wordt voortgezet dan zal de ‘‘slapende periode’’ niet worden gecompenseerd. Zoals het er nu naar uit ziet, is het de bedoeling dat deze regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 zal gaan gelden teneinde geen werkgevers te benadelen.

De beoogde datum van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 januari 2018. Als u de afgelopen periode – na 1 juli 2015 –  een transitievergoeding heeft betaald aan een zieke werknemer dan wel dit de komende periode gaat doen is het aan te raden de stukken betreffende de beëindiging van het dienstverband goed te bewaren. Wij houden u van de ontwikkelingen ten aanzien van dit wetsontwerp op de hoogte.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen (023-5125025 / 06-13371930).

 

Deel dit artikel