Home Actueel Arbeidsrecht BREAKING NEWS: Advies A-G over het uitzendbeding

BREAKING NEWS: Advies A-G over het uitzendbeding

Arbeidsrecht Flexibele arbeidsrelaties
23-09-22 Marita Hoogeveen, Maarten Tanja

* Conclusie A-G: ziek = einde uitzendovereenkomst is nietig. Maar, als de inlener actief beëindigt, mag het wel. *

De Solutions-zaak van Hof Den Haag

In de zaak die nu bij de Hoge Raad ligt, gaat het om een uitzendkracht van Uitzendbureau Solutions die arbeidsongeschikt raakte na een arbeidsongeval. Het uitzendbureau beriep zich op het uitzendbeding in de toepasselijke NBBU-cao. In de cao-bepaling (nu artikel 15 lid 1 van zowel de NBBU- als de ABU-cao) staat dat in het geval van arbeidsongeschiktheid de uitzendovereenkomst met uitzendbeding direct na de ziekmelding wordt geacht met onmiddellijke ingang te zijn beëindigd op verzoek van de opdrachtgever. Dit wordt wel de ‘fictie’ genoemd: de fictie dat de inlener in het geval van ziekte van de uitzendkracht de terbeschikkingstelling zou hebben beëindigd.

Hof Den Haag oordeelde dat een beroep op het uitzendbeding bij ziekte in strijd zou zijn met het opzegverbod tijdens ziekte. Solutions heeft zich vervolgens tot de Hoge Raad gewend.

A-G: het opzegverbod bij ziekte is niet van toepassing, maar de cao-fictie is niet geldig

Voorafgaand aan het arrest van de Hoge Raad, stelt de advocaat-generaal (A-G) een advies op. In deze omvangrijke juridische analyse stelt A-G De Bock dat het uitzendbeding niet in strijd is met het opzegverbod bij ziekte. Dat is dus anders dan Hof Den Haag oordeelde. Door het uitzendbeding eindigt de uitzendovereenkomst van rechtswege. Er is geen opzegging, en dus ook geen toepasselijk opzegverbod.

Toch is de fictie uit de ABU- en NBBU-cao dat de uitzendovereenkomst met uitzendbeding automatisch (van rechtswege) eindigt bij een ziekmelding van de uitzendkracht, volgens de A-G niet rechtsgeldig. Volgens de A-G is deze fictie een ‘ontoelaatbare ontbindende voorwaarde’. Bovendien is deze oprekking van de wettelijke bepaling over het uitzendbeding niet toelaatbaar. De wet eist een actieve handeling van de opdrachtgever. Een verzoek vanuit de inlener is dus vereist en een automatisch einde bij ziekte ‘omdat de inlener toch wel zou eindigen’ is onvoldoende.

Uitzendbeding bij ziekte – na actieve beëindiging door de inlener

Het automatisme is dus van tafel. Tenminste, als het advies van de A-G door de Hoge Raad wordt gevolgd. Het is vervolgens de vraag of de uitzendovereenkomst nog wel kan eindigen, als tijdens ziekte de opdracht wordt beëindigd. De A-G haalt in dat kader aan dat (bij de inwerkingtreding van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid in 1999) door de regering is benadrukt dat de inlener om welke reden dan ook de terbeschikkingstelling mag eindigen. Dus ook wegens ziekte van de ingeleende uitzendkracht. De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt nog steeds van rechtswege als de inlener de terbeschikkingstelling eindigt, ook als die beëindiging tegen de achtergrond van ziekte plaatsvindt.

Enkel voor zwangerschapsgerelateerde ziekte is dat anders. De inlener mag de terbeschikkingstelling eindigen om iedere reden, behalve om discriminatoire redenen. Omdat alleen vrouwen zwangerschapsgerelateerd ziek kunnen zijn, is het beëindigen van een terbeschikkingstelling vanwege zwangerschap of zwangerschapsgerelateerde ziekte discriminatoir en daarmee niet toegestaan.

Tips voor de uitzendpraktijk

Werkt u met uitzendovereenkomsten met uitzendbeding? Leg dan een beëindiging van de inlener van de terbeschikkingstelling altijd vast. Dat voorkomt problemen op het moment dat de uitzendwerknemer zich ziek meldt.

De conclusie van de A-G is, zoals gezegd, zeer omvangrijk en op sommige vlakken multi-interpretabel. Daarbij is dit ‘slechts’ de conclusie van de A-G en dus een advies aan de Hoge Raad hoe te oordelen. De verwachting is dat arrest van de Hoge Raad begin 2023 volgt. De Hoge Raad hoeft de conclusie van de A-G niet over te nemen.

Heeft u vragen over het uitzendbeding? Of wilt u advies over welke soort contracten in welke situaties te gebruiken? Ons team Arbeid & Flex heeft al vele ondernemers in de flexbranche geadviseerd over strategische, commerciële en juridische mogelijkheden en de kansen die de verschillende contractvormen bieden. Wilt u samen met ons uw contractenbeheer optimaliseren? Neem dan contact op met een van de advocaten van het team Arbeid & Flex.

Deel dit artikel