Home Actueel ICT & Privacy Bedrijfsgeheimen beter beschermd

Bedrijfsgeheimen beter beschermd

ICT & Privacy Intellectueel Eigendomsrecht
17-10-18 Margot Span

De Eerste Kamer heeft deze week de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen goedgekeurd. De nieuwe wet, een uitwerking van een Europese richtlijn, biedt meer mogelijkheden om bedrijfsgeheimen te beschermen en op te treden tegen inbreuk.

De Nederlandse wetgeving kende tot nu toe geen definitie van bedrijfsgeheimen, maar daar komt nu verandering in. De Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen hanteert de volgende definitie. Er is sprake van een bedrijfsgeheim bij informatie die:

  1. geheim is in die zin dat zij […] niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;
  2. handelswaarde bezit omdat zij geheim is, en
  3. door degene die daar rechtmatig over beschikt, onderworpen is aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden.

Tot dit moment konden organisaties hun geheimen ook al beschermen, bijvoorbeeld via een geheimhoudingsovereenkomst of ‘non-disclosure agreement’. Maar schending van de overeenkomst en een gang naar de rechter leidde snel tot de situatie dat degene die zich beriep op bedrijfsgeheimen, moest bewijzen dat die geheime informatie bestond. Dat betekende dan weer dat die geheime informatie dan ook prijsgegeven moest worden. De nieuwe wet voorziet in waarborgen om het bestaan van bedrijfsgeheimen te bewijzen, zonder de inhoud daarvan bekend te maken.

Op basis van de nieuwe wet kunnen ondernemers optreden tegen verkrijging, gebruik en openbaarmaking van informatie wanneer een persoon het bedrijfsgeheim zonder toestemming van de rechthebbende op onrechtmatige wijze heeft verkregen, toegeëigend of gekopieerd. Bovendien geeft de nieuwe wet de rechthebbenden meer middelen om inbreuken op bedrijfsgeheimen te bestrijden. Zij kunnen op basis van de wet een verbod op het gebruik of de openbaarmaking van bedrijfsgeheimen eisen. Daarnaast kunnen ze producten die door een ander zijn gemaakt op basis van een ‘ontvreemd’ bedrijfsgeheim laten terugroepen of vernietigen. Bovendien biedt de wet mogelijkheden tot schadevergoeding.

Zelfbescherming

Overigens schept de wet ook verplichtingen voor de rechthebbenden: zo moet een bedrijfsgeheim bijvoorbeeld voldoende door de rechthebbende worden afgeschermd (zie boven, punt 3). Dat betekent onder meer dat een ondernemer er verstandig aan doet om geheimhoudingsclausules op te nemen in handelscontracten, arbeidsovereenkomsten en reglementen.

Wilt u daar meer over weten? Neem dan vooral contact met ons op!

Deel dit artikel