Home Actueel Archief Als bestuurder je eigen salaris vaststellen, dat is makkelijk!

Als bestuurder je eigen salaris vaststellen, dat is makkelijk!

Archief
16-09-14

Onlangs oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden over een kwestie waarin een bestuurder zijn eigen salaris had vastgesteld en naar zichzelf had overgemaakt. Een en ander zonder de AVA daar over in te lichten, wel zo makkelijk. Maar mag dat eigenlijk wel op die manier?

 

Wat wast het geval?

De bestuurder van de vennootschap had zich een bedrag van € 62.500,- toegeëigend door overschrijving vanaf de bankrekening van de onderneming. Bij de overschrijving had hij de omschrijving “salaris directie en/of beheersvergoeding 2010 en voorschot 2011” gebruikt. Het salaris van de bestuurder was echter niet, althans niet voor deze omvang, vastgesteld. De statuten van de onderneming bepaalde in dat geval namelijk dat het salaris van de bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) moest worden vastgesteld. In de daarop volgende procedure stelde de overige aandeelhouders zich op het standpunt dat de bestuurder in kwestie onrechtmatig gelden uit de onderneming had onttrokken.

 

De bestuurder probeerde nog om de situatie voor zichzelf ‘te redden’ door namens de onderneming met zichzelf een vaststellingsovereenkomst aan te gaan waarin het salaris van hemzelf werd vastgesteld. Hij tekende de overeenkomst als enige vanuit beide hoedanigheden (namens de BV waarvan hij bestuurder was, en namens zichzelf als bestuurder).

 

Oordeel rechtbank en Hof

De aandeelhouders stappen uiteindelijk naar de rechter om alsnog de onttrokken gelden van de bestuurder terug te vorderen. Het oordeel van de rechtbank, en later het Gerechtshof, zal weinig lezer verbazen. De rechtbank oordeelt dat de vaststelling van het salaris dient te geschieden op een wijze zoals deze door de statuten van de onderneming is voorgeschreven, door de AVA dus, en niet door een enkele bestuurder in een vaststellingsovereenkomst. Hierdoor is de toe-eigening van de gelden door de bestuurder zonder recht of titel verricht zodat deze onrechtmatig is. De rechtbank oordeelt tot slot dus dat de bestuurder de gelden dient terug te betalen aan de onderneming. Het Gerechtshof bevestigt dit oordeel later.

 

Wat zegt de wet?

De wet schrijft in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) voor wie bevoegd is tot het vaststellen van het salaris van een bestuurder. Voor de NV is dat geregeld in art 2: 135 BW en voor de BV in art 2:245 BW. Voor de BV geldt: “Voor zover de bij de statuten niet anders is bepaald, wordt de bezoldiging van bestuurders door de algemene vergadering vastgesteld.”

 

Kortom: als er in de statuten niets over opgenomen is, dan is de AVA en alleen de AVA bevoegd het salaris van de bestuurder vast te stellen. Het kan zijn dat in de statuten deze bevoegdheid is overgelaten aan de Raad van Commissarissen. Raadpleeg dus altijd de statuten van de onderneming.

Heeft een bestuurder dan helemaal geen invloed op de vaststelling van zijn salaris? Wel als hij ook aandelen bezit, dan kan hij meebeslissen in de vaststelling van zijn eigen salaris. Wanneer de bestuurder zelfs de meerderheid van de aandelen bezit, dan is zijn stem uiteraard doorslaggevend nu een gewone meerderheid van stemmen voldoende is voor de vaststelling van het salaris. Bent u 100%-aandeelhouder leg dan uw besluit tot vaststelling van uw salaris schriftelijk vast.

 

Het komt geregeld voor dat bestuurders en aandeelhouders een geschil hebben over het salaris van de bestuurder(s). De advocaten van de ondernemingsrecht praktijk van Köster Advocaten kennen dit terrein en adviseren u graag vrijblijvend over een eventuele kwestie.

Deel dit artikel