Algemene voorwaarden Köster Advocaten N.V.

1. Naamloze vennootschap
Köster Advocaten N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34321036.

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Köster Advocaten N.V. en op alle rechtsverhoudingen van Köster Advocaten N.V. met derden. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk  uitgesloten. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels. In geval van geschil over de inhoud zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

3. Opdracht
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Köster Advocaten N.V. is een overeenkomst van opdracht. Alle opdrachten behelzen inspanningsverbintenissen en nimmer resultaatsverbintenissen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. Ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaald persoon, wordt de opdracht uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Köster Advocaten N.V. De aandeelhouders, hun bestuurders, alsmede degenen die voor Köster Advocaten N.V. werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De opdracht eindigt niet door hun dood, ondercuratelestelling of faillissement. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

4. Inschakelen derden
Bij de uitvoering van opdrachten is Köster Advocaten N.V. gerechtigd derden in te schakelen en namens opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden. Köster Advocaten N.V. zal bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten en, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de opdrachtgever plegen. Köster Advocaten N.V. is niet aansprakelijk voor de gedragingen van die derden. De verplichting om met de opdrachtgever te overleggen over de inschakeling van derden geldt niet voor inschakeling van koeriers en deurwaarders en evenmin indien een procesadvocaat in een ander arrondissement wordt ingeschakeld.

5. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever
De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Köster Advocaten N.V. naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Köster Advocaten N.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd.

6. Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van Köster Advocaten N.V. is beperkt tot het bedrag waarop de door Köster Advocaten N.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Köster Advocaten N.V. onder die verzekering. Inzage in de polis kan desgevraagd door de opdrachtgever worden verkregen op het kantoor van Köster Advocaten N.V.
  2. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in lid 1 genoemde verzekering plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid van Köster Advocaten N.V. jegens opdrachtgever in zijn totaliteit beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden (in verband waarmee de schade is ontstaan) door Köster Advocaten N.V. aan opdrachtgever in rekening is, dan wel zal worden gebracht voor de werkzaamheden in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling, met een maximum van € 50.000,- (zegge: vijftig duizend euro).
  3. De beperking van de aansprakelijkheid van Köster Advocaten N.V. geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Köster Advocaten N.V. of bij de tot de bij haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
  4. Iedere aansprakelijkheid (ongeacht de grondslag) van werknemers of andere natuurlijke personen die bij Köster Advocaten N.V. in dienst zijn (geweest) of waarmee Köster Advocaten N.V. in het kader van de uitvoering van de opdracht een overeenkomst heeft gesloten en welke personen voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Deze personen kunnen zich jegens de opdrachtgever bij wijze van derdenbeding op (de aansprakelijkheidsbeperking in) deze Algemene Voorwaarden beroepen.
  5. De in dit artikel vervatte aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de schade is veroorzaakt door (gebreken in de) bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, registers, internetverbinding en/of andere zaken of informatiebronnen van derden.
  6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Köster Advocaten N.V. aansprakelijk is. Dit geldt ook als de opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een, van een ander overgenomen of verkregen recht.
  7. De opdrachtgever vrijwaart Köster Advocaten N.V. tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn of worden verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Köster Advocaten N.V. Köster Advocaten N.V. neemt deel aan een internationaal netwerk van zelfstandige advocatenkantoren, genaamd LEGUS. Köster Advocaten N.V. is niet, op welke wijze dan ook, aansprakelijk voor handelingen van leden daarvan.

7. Honorarium
De in rekening te brengen tarieven worden, behoudens (tussentijdse) tariefaanpassingen, telkens per 1 januari aangepast. Betaling van iedere declaratie door de opdrachtgever dient te geschieden binnen de op de declaratie vermelde termijn. Na afloop van die termijn wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, en kan aan de opdrachtgever een rente in rekening worden gebracht van 1% per maand. Köster Advocaten N.V. is steeds gerechtigd van de opdrachtgever bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van (een voorschot op) het overeengekomen honorarium, verschotten, waaronder griffierechten (belast dan wel onbelast), kantoorkosten en omzetbelasting te verlangen. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort en/of een procedure wordt niet bij de rechtbank aanhangig gemaakt, indien opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van zijn declaraties. Indien sprake is van een voorschot wordt dit, behoudens andersluidende afspraken, verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht.

8. Vernietiging dossiers
Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende tien jaar worden bewaard, waarna Köster Advocaten N.V. het recht heeft het dossier te vernietigen.

9. Beveiliging gegevens
Köster Advocaten N.V. neemt bij de beveiliging van de gegevens van de opdrachtgever en derden de zorg in acht die in de gegeven omstandigheden van haar mag worden verwacht. Köster Advocaten N.V. is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade als gevolg van onbevoegde  toegang, ongeacht of het verlies en/of de schade het gevolg is van de verzending van deze gegevens.

10. Klachtenregeling
Köster Advocaten N.V. beschikt over een klachtenregeling, welke van toepassing is op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Köster Advocaten N.V. en op alle rechtsverhoudingen van Köster Advocaten N.V. met opdrachtgevers. Deze klachtenregeling zal op verzoek worden toegezonden. Köster Advocaten N.V behandelt iedere ontvangen klacht van een opdrachtgever overeenkomstig deze klachtenregeling. Klachten die niet conform de klachtenregeling kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
De rechtsverhouding tussen Köster Advocaten N.V. en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem of, naar keuze van Köster Advocaten N.V., de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 april 2019 en zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Haarlem op 26 februari 2019 onder nummer 1/2019.

Download hier onze algemene voorwaarden.