Home Actueel Archief Aanscherping Paalman/Lampenier arrest!

Aanscherping Paalman/Lampenier arrest!

Archief
24-02-17

Aansprakelijkheid franchisegever ook indien hij niet wist van fouten in door hem verstrekte prognoses.

 

De Hoge Raad heeft vandaag in een uitspraak in de Street One kwestie een belangwekkende nuancering gegeven op het Paalman/Lampenier arrest van 25 januari 2002. In het Paalman/Lampenier arrest oordeelde de Hoge Raad, kort en zakelijk weergegeven, dat franchisegever onrechtmatig kan handelen indien hij voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst een analyse (prognose) omtrent de verwachte omzet aan de franchisenemer verstrekt waarvan hij niet weet maar (slechts) behoort te weten dat die analyse fouten bevat.

 

In de uitspraak van vandaag scherpt de Hoge Raad de zorgplicht aan in die zin dat voornoemde regel geldt in de situatie dat, zoals in Paalman/Lampenier het geval was, de franchisegever het onderzoek en het opstellen van het daarop gebaseerde rapport aan een derde had uitbesteed. Alsdan, zo stelt de Hoge Raad, mag ook de franchisegever op de juistheid daarvan vertrouwen zodat in beginsel van onzorgvuldig handelen zijnerzijds slechts sprake is ingeval van wetenschap als hiervoor bedoeld.

 

De nuancering in het arrest van vandaag behelst dat dit laatste anders is als de franchisegever zelf,of een persoon waarvoor hij aansprakelijk is op de voet van de art. 6:170- 6:172 BW, het onderzoek uitvoert en de resultaten daarvan aan zijn wederpartij (de franchisenemer) verstrekt. In dat geval kan ook sprake zijn van onzorgvuldig handelen zonder dat de franchisegever (of de persoon voor wie hij aansprakelijk is) weet dat het rapport fouten bevat, en wel indien onzorgvuldigheid van de franchisegever (of van de persoon voor wie hij aansprakelijk is) heeft geleid tot de fouten in het rapport.

 

Anders gesteld, ook als je als franchisegever niet bewust bent van fouten in, door de franchisegever zelf verstrekte prognoses, kan je hiervoor aansprakelijk zijn!

 

Voor zover nu te overzien valt is dit een wezenlijke verscherping van de zorgplicht van de franchisegever indien hij zelf dan wel een persoon waarvoor hij aansprakelijk is, een prognose opstelt. Voor iedere franchisegever die zelf prognoses opstelt ten behoeve van een (aspirant) franchisenemer is derhalve nog meer dan voorheen grote zorgvuldigheid geboden.

 

Mocht u naar aanleiding hiervan ruggespraak willen houden dan wel anderszins over franchisekwesties van gedachten willen wisselen, neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met ondergetekende dan wel met de Praktijkgroep Franchiserecht van Köster Advocaten.

Deel dit artikel