Home Actueel Arbeidsrecht Update: aanpassingen en uitbreidingen subsidieregelingen

Update: aanpassingen en uitbreidingen subsidieregelingen

Arbeidsrecht Corona
23-04-20

Gisteren heeft minister Koolmees een aantal aanpassingen en uitbreidingen aangekondigd op het gebied van:

 1. Het concernbegrip bij de NOW
 2. Aanvullend vangnet voor flexwerkers
 3. Seizoenswerk
 4. Overwerk en premiedifferentiatie
 5. Werktijdverkorting en tewerkstellingsvergunningen

We lichten deze hieronder toe.

Concernbegrip NOW

De NOW regelt dat voor ondernemingen die onderdeel zijn van een concern (een groep), het omzetverlies wordt bepaald op concernniveau. Dat betekent dat een concern niet voor subsidie in aanmerking komt, als concernbreed geen of minder dan 20% omzetverlies optreedt. Ook een werkmaatschappij in dat concern met een hoog omzetverlies kwam hiervoor niet in aanmerking, omdat andere groepsvennootschappen dit verlies opheffen. Dit is onwenselijk, omdat dit niet leidt tot werkbehoud maar juist tot ontslagen.

De NOW-regeling wordt uitgebreid. Binnen concerns met minder dan 20% omzetverlies wordt het voor individuele werkmaatschappijen namelijk mogelijk om een beroep te doen op NOW op basis van de omzetdaling bij de desbetreffende werkmaatschappij. Als concernbreed sprake is van een omzetdaling van meer dan 20%, blijft de hoofdregel gelden en is het niet mogelijk dat een werkmaatschappij een beroep doet op de NOW. De wijziging introduceert dus geen keuze, om op concernniveau of werkmaatschappijniveau aan te vragen. Pas als de concernregel ertoe leidt dat een individuele onderneming niet kan aanvragen, is er de mogelijkheid om dat alsnog te doen op het niveau van de werkmaatschappij.

De volgende aanvullende eisen worden gesteld aan een beroep op de NOW door werkmaatschappijen:

 1. De werkmaatschappij beschikt over eigen rechtspersoonlijkheid
 2. Geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen kopen
  Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld;
 3. Overeenkomst met vakbonden voor werkbehoud
  Werkmaatschappijen met 20 of meer werknemers moeten met de vakbonden, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord sluiten over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers is een akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers voldoende;
 4. Er is geen personeels-bv binnen het concern.

Daarnaast gelden verschillende aanscherpingen op het gebied van de accountantscontrole en boekhoudkundige aspecten. Die maatregelen zijn erop gericht om de mogelijkheden te beperken om te ‘schuiven’ met omzet of werkzaamheden. Wij kunnen u daar meer inzicht in bieden, als dit aan de orde is.

Aanvullend vangnet flexwerkers & seizoenswerk

Vorige week is een motie aangenomen die voorziet in de uitbreiding van tegemoetkomingen voor flexwerkers, die nu niet in aanmerking komen voor enig vangnet. Zo is onder meer geopperd om naast de Tozo, WW en bijstand een aanvullende regeling op te tuigen, zodat ook deze flexwerkers een vangnet krijgen.

Daarnaast is een motie aangenomen betreffende aanvullende maatregelen voor (structureel) werkbehoud bij ondernemingen met een seizoenspiek. Onder de huidige systematiek blijkt dat deze ondernemingen niet of in beperkte mate een beroep kunnen doen op de bestaande steunmaatregelen. Dit brengt de werkgelegenheid in gevaar.

Momenteel onderzoekt het kabinet wat de mogelijkheden zijn voor aanvullende regelingen voor flexwerkers en seizoenswerk. Zodra daarover meer bekend is, informeren we je hierover.

Overwerk en premiedifferentiatie

Sinds de invoering van de WAB moeten werkgever met terugwerkende kracht de hoge WW-premie betalen indien werknemers in een kalenderjaar structureel hebben overgewerkt (lees: meer dan 30%). Deze regeling wordt tot 2021 uitgesteld. Bij structureel overwerk in 2020 hoeft de werkgever dus niet met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen.

Werktijdverkorting en tewerkstellingsvergunningen

Voor een beroep op de kennismigrantenregeling dient te worden voldaan aan het salariscriterium. Bij toepassing van de oude regeling, de werktijdverkorting, daalt het feitelijk loon van de kennismigrant. Hierdoor wordt mogelijk niet meer voldaan aan het salariscriterium. Gelet op de bijzondere omstandigheden is besloten om inbreuk op het salariscriterium (tijdelijk) toe te laten. In dergelijke situaties worden geen boetes opgelegd. Bij de NOW speelt dit probleem niet, nu het loon onder deze regeling gelijk blijft.

Voor een nadere toelichting zijn de advocaten van ons Team Arbeidsrecht graag beschikbaar.

Deel dit artikel